PROTECCIÓ DE DADES

La protecció de les vostres dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat del responsable: ELECTROGUSTÀ, S.L. (B65211054)

Adreça física: C/ VILLARROEL,210 - 08036 – BARCELONA

Correu electrònic: electrogusta@gmail.com

   Electrogustà es pren molt seriosament la protecció de les vostres dades personals. Aquesta és una qüestió d'enorme importància per a nosaltres, per això Electrogustà garanteix que compleix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i els reglaments destinats a preservar el secret , confidencialitat i integritat en el tractament de les vostres dades personals.

   A continuació trobareu tota la informació referent a la utilització de dades i als nostres principis de protecció de dades.

• UTILITZACIÓ DE DADES

   Les dades de caràcter personal seran utilitzades exclusivament per a la realització de comandes. La posterior utilització de les dades esmentades per a fins publicitaris sense la seva expressa autorització queda prohibida.

   Perquè puguem mantenir les vostres dades exactes i actualitzades, preguem a l'usuari que ens comuniqui qualsevol variació que es pugui donar en les dades facilitades.

   Queda prohibit per Electrogustà l´enviament de dades personals a través d´aquest lloc web per usuaris menors de 13 anys. En cas que Electrogustà detecti usuaris que poguessin ser menors de l'edat indicada, no tractarà les seves dades ni per tant donarà resposta a les sol·licituds.

   Electrogustà es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document equivalent que n'acrediti la legitimació en cas de tenir sospites fundades sobre la minoria d'edat de l'usuari.

   Es conservaran les dades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades, conforme les normatives anteriorment exposades, a més dels períodes establerts en la normativa darxius i documentació que sigui daplicació.

   El client autoritza Electrogustà, a utilitzar les seves dades amb la relació comercial com a requisit necessari per a la contractació de certs serveis, ia cedir-los a aquelles empreses amb les quals mantingui relacions de grup o comercials, sense perjudici del dret d'accés, cancel·lació o rectificació que podrà exercitar el client en qualsevol moment i per qualsevol mitjà, a l'adreça electrònica electrogusta@gmail.com o al telèfon 637 018 443 d'Electrogustà.

• LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Electrogustà té la seu a Espanya, per la qual cosa el contingut d'aquesta Política de Privadesa s'ha redactat en virtut de la legislació espanyola i normativa aplicable de la Unió Europea.

  L´usuari accepta que les reclamacions o queixes contra Electrogustà que provinguin o estiguin relacionades amb l´ús d´aquest lloc web i més concretament amb el tractament de les seves dades personals seran resoltes pel tribunal de la jurisdicció competent situat a Madrid. Si fos Electrogustà qui hagués de fer algun tipus de reclamació ho farà davant del tribunal competent del domicili de l'usuari oa Madrid si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidors.

  Si l'usuari accedeix a aquest lloc des d'una ubicació fora d'Espanya, és responsable de complir totes les lleis locals i internacionals que us siguin aplicables.