CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ ELECTROGUSTA,S.L. APLICABLES A LA VENDA ONLINE A TRAVES DE LA WEB www.electrogusta.es

1 – Objecte de les condicions generals

Aquestes estipulacions regulen la contractació de productes i serveis oferts i la publicitat dirigida als seus clients/usuaris per part d'Electrogusta, SL, companyia mercantil que opera a través d'Internet des de la seva pàgina web (www.electrogusta.es) oferint als seus clients productes tecnològics, electrònics, electrodomèstics, sistemes multimèdia, reproductors d'àudio/vídeo, aparells d'enregistrament d'imatge i so i qualsevol altre producte que pugui afegir a la seva gamma en el futur. Les presents Condicions Generals regulen així mateix els drets i les obligacions de les parts derivats de les operacions de compravenda concertades entre aquests.

Les clàusules que es relacionen a continuació configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina www.electrogusta.es estan obligats a conèixer ia acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l'expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedisca a la pàgina web www.electrogusta.es, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d'Internet.

L'usuari estarà subjecte a les condicions vigents en el moment de realitzar la seva comanda, les quals romandran en vigor i seran vàlides, no només durant tot el temps que estiguin accessibles a través de www.electrogusta.es (d'ara endavant, la “Web ”), sinó fins a la completa finalització de la contractació iniciada quan aquestes encara es trobaven accessibles a la Web.

Tot i això, Electrogusta es reserva la facultat de substituir-les en qualsevol moment, així com tots aquells avisos legals, política de privadesa, directrius i/o reglaments d'ús recollits a la Web, i que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les condicions generals aquí recollides. En aquest sentit, Electrogusta us recomana consultar periòdicament les Condicions Generals a www.electrogusta.es, en la mesura que aquestes puguin ser actualitzades.

Aquestes Condicions Generals vinculen ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia de la qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran, tot això de conformitat amb allò previst a l'art. 1.255 del Codi civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i els pactes entre les parts contractants.

2 – Normativa aplicable

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris d'Electrogusta, SL, aquestes Condicions Generals s'estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola, i en particular a la Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/ 2007, de 16 de novembre (d'ara endavant, LGDCU) i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.

3 - Condicions de l'usuari

L´usuari de la pàgina web d´Electrogusta, S.L. tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida, si bé Electrogusta, S.L. es reserva el dret a restringir l'accés a informació, promocions i ofertes especials als clients registrats.

Qualsevol usuari que accedisca a la pàgina web d'Electrogusta, S.L. té dret a registrar-se com a client, per tant, es pot acollir a les ofertes especials destinades al col·lectiu de clients registrats si compleix les condicions concretes de l'oferta que s'especifiquin per a cada producte.

4 - Política de preus

Tots els preus dels productes oferts a la web es mostren en euros i amb l'IVA inclòs. El preu dels productes, llevat que s'indiqui expressament, no inclou les despeses d'enviament dels mateixos, que aniran a càrrec del Client. En aquest sentit, us informarem durant el procés de compra de quines són les despeses d'enviament de la vostra comanda abans de finalitzar el procés.

Si per una fallada accidental en el funcionament de la Web hi hagués un error manifest en el preu del producte, ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com en tinguem constància per informar-lo degudament d'aquest fet, oferint-li sempre en aquests casos l'opció de reconfirmar la comanda amb el preu correcte o cancel·lar-ho sense que això suposi per a vostè cap cost.

Els preus dels productes mostrats a la Web són exclusius per al canal on-line i poden no correspondre amb els preus que es puguin oferir a les botigues Electrogusta.

Electrogusta es reserva a cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través del seu web.

5 - Perfeccionament del contracte

El Contracte entre el Client i Electrogusta es perfeccionarà en el moment en què el Client confirmi la comanda del producte, seguint el procediment que tot seguit es detalla:

a) El Client realitzarà la comanda del producte a través del Web, emplenant les diferents fases que li vagi oferint (vegeu “6. PROCÉS DE COMPRA”), entre les quals hi ha el reconeixement exprés per part del Client d'haver-hi llegit i acceptat tots els termes previstos a les presents Condicions Generals.

b) Un cop acceptades les condicions de contractació Electrogusta emmagatzemarà electrònicament la comanda. Per garantir-la, si per error de tipografia la seva comanda no pogués ser processada de forma automàtica, ens posarem en contacte amb vostè com més aviat millor per demanar les dades necessàries i continuar amb el correcte processament de la seva comanda.

c) Electrogusta confirmarà la comanda mitjançant la remissió al client d'un correu electrònic (“Confirmació de la comanda”). No es formalitzarà cap contracte de compravenda respecte a productes que no estiguin expressament esmentats a la confirmació de la comanda.

Sense perjudici de l'anterior, en casos excepcionals en què comandes abusives, multicomandes interactives o aquelles altres causes que provoquin la fi d'existències del producte durant el procés de registre de la comanda, el contracte podrà quedar sense efecte i la comanda serà anul·lada, restituint íntegrament l'import al client en cas que s'hagi produït el pagament.

6 - Procés de compra

El procés de compra a través del web és molt senzill i consta de quatre passos bàsics:

a) - Registre: Si el Client ja estigués registrat a la Web i per tant tingués compte obert, podrà accedir-hi des de l'espai “EL MEU COMPTE”, el qual es troba reservat per al login a la part superior dreta de la Web.

En cas contrari, es podrà registrar prèviament a la web i crear el seu propi compte. Per això, accedint a través del menú “EL MEU COMPTE” i posteriorment fent clic a l'enllaç ”CREAR COMPTE”, haurà d'emplenar el corresponent formulari de registre. Un cop completades totes les vostres dades haureu de llegir i marcar el check de “ACCEPTE ELS TERMES I CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE”.

Les vostres dades seran emmagatzemades automàticament en un fitxer propietat d'ELECTROGUSTA,S.L. d'acord amb allò previst a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La finalitat del tractament és la Gestió d'usuaris de la pàgina i els serveis que conté, enviaments d'informació i publicitat.

Podeu exercir els vostres drets d'accés a les dades, rectificació i cancel·lació mitjançant carta adreçada a C/Villarroel, 210, 08036 Barcelona, ​​adjuntant fotocòpia del vostre DNI o document identificatiu substitutori o enviant un mail a la següent adreça de correu electrònic electrogusta@gmail. com

Electrogusta - Servei d'Atenció al Client

C/Villarroel, 210, 08036 - Barcelona

Tel: 637 018 443

E-mail: electrogusta@gmail.com

Un cop registrat l'usuari tindrà accés al seguiment de les comandes per saber-ne en tot moment l'estat. La factura de la compra es remetrà al correu electrònic del client en format pdf en cas que el client no ens indiqui el contrari. Cal destacar que l'usuari també podrà accedir a les factures de les compres, a la pàgina principal, dins de l'apartat EL MEU COMPTE".

No obstant això, el Client també pot fer compres a través del web sense necessitat de crear el seu propi compte. Per això, haurà d'emplenar el formulari de comanda completa, és a dir, indicant no només les dades relatives a la compra, sinó també les seves dades identificatives i de contacte. Les vostres dades seran emmagatzemades automàticament en un fitxer propietat d'ELECTROGUSTA,S.L. d'acord amb allò previst a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en els termes que s'indiquen a la nostra política de privadesa.

b) - Tramitació de la comanda: Bé accedint al vostre compte o bé de forma directa a través del catàleg, segons el cas, el Client tria els seus productes i els afegeix al carret de compra mitjançant el botó "COMPRAR". Quan tingueu tots els vostres productes escollits, el Client haurà de fer clic a l'opció “FINALITZAR COMPRA”.

A continuació accedireu a la pantalla d'introducció de les vostres dades personals i d'enviament (dades que en el cas de Clients registrats que accedeixin a través del vostre compte apareixeran directament emplenades per defecte, podent si escau el Client modificar-les).

c) - Elecció de la forma de pagament: A continuació haureu de seleccionar la forma de pagament amb què voleu efectuar el pagament de la comanda.

Electrogusta ofereix diverses formes de pagament per ajustar-se a les necessitats dels clients. Aquestes estaran disponibles i actualitzades durant el procés de compra.

En concret, Electrogusta us ofereix la possibilitat que pagueu el preu dels béns comprats i/o dels serveis contractats mitjançant transferència bancària, Paypal i finançament a través de PepperMoney, oferint-li tots aquests sistemes la màxima seguretat. Les entitats emissores són les que fan la comprovació del pagament. Si aquestes no autoritzessin el mateix, el procés de compra no podrà concloure satisfactòriament i la seva comanda quedarà cancel·lada. En cas que el pagament sigui acceptat es carregarà el preu dels productes, enviament, serveis i impostos inclosos a la comanda.

Podeu consultar més informació a la secció "Formes de pagament".

d) - Finalitzar Comanda:

Finalment, després de revisar i corregir els errors detectats al formulari de comanda en cas que n'hi hagués, el Client haurà de fer clic a l'opció "REALITZAR COMANDA”. Després d'haver revisat totes les dades mostrades, Electrogusta procedirà a gestionar i preparar la seva comanda • Serà aquest el moment en què rebi el correu electrònic de confirmació de comanda.

En el termini estipulat rebrà la seva comanda a l'adreça que ens hagi indicat.

7 - Condicions de lliurament

Les compres realitzades a través del web seran enviades a l'adreça d'enviament que s'indiqui al formulari de comanda segons el que indica el paràgraf anterior, i no es pot correspondre a un apartat de correus o llocs públics, com ara la via pública (sense indicar una adreça postal exacta), places, estacions, aeroports o altres llocs similars.

Làmbit de lliurament a domicili se circumscriu a tota la Catalunya.

Dins de les despeses d'enviament incloem tota despesa que es pugui derivar de les despeses de logística, franqueig, embalatge i transport.

Les despeses d'enviament s'indicaran a la web en el moment d'introduir els productes a la cistella de compra. Això no obstant, les tarifes per al càlcul de les despeses d'enviament actualment vigents són les que s'indiquen a continuació:

Per a productes de Gran Electrodomèstic ( Rentadores, Rentaplats Assecadores, Frigorífics i Congeladors, etc...), el preu de l'enviament a tot Catalunya és de 29.- euros Iva inclòs.

El transport utilitzat és el propi de Electrogusta.

Aquestes tarifes podran ser modificades per part d'Electrogusta per adequar-les a la situació contractual que Electrogusta mantingui a cada moment amb les empreses de transport.

Per a la seva total seguretat, tots els nostres enviaments estan assegurats, cosa que cobreix qualsevol incidència que pugui produir-se durant el transport fins a l'adreça indicada al formulari de comanda.

El lliurament de les comandes es farà a través del nostre transport propi. Les comandes es lliuraran a l'adreça designada pel Client, per la qual cosa Electrogusta no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari.

Què inclou el nostre Servei de lliurament per a Gran Electrodomèstic ( Rentadores, rentavaixelles Assecadores, Frigorífics i Congeladors)

Enviament, posada en marxa, retirada i reciclatge de l'aparell antic

- Enviament al vostre domicili

- El desembalem i ho inspeccionem dins del domicili.

- Eliminem els embalatges de protecció i els suports de transport.

- Desbloquegem, anivellem i col·loquem el producte.

- Realitzem la connexió a l'aigua entrant, sortint i al subministrament elèctric.

- Ens portem i reciclem l'antic si calgués.

Què inclou el nostre Servei de lliurament per a Televisors:

- Enviament al vostre domicili

- El desembalem i ho inspeccionem dins del domicili.

- Muntem la peanya

- Realitzem la connexió de l‟antena

- Realitzem la programació automàtica dels canals

- Ens portem i reciclem l'antic si calgués

Que no inclou:

- Col·locació de panells frontals a la porta ni la panelació de la mateixa (integrables i/o panelables)

- Canvi de sentit de portes (frigorífics).

- Accessoris per fer la connexió d'aigua.

- Retirada de tapa superior per a muntatge sota taulell (rentadores, assecadores i rentavaixelles)

- Reparació i preparació de preses daigua o llum.

- Cables o preses més enllà de les subministrades amb el producte.

- Instal·lacions a paret.

- Muntatge a columna.

- Ordenació de canals - Configuració Smart TV / Wifi

El Servei de lliurament queda condicionat a:

- No necessitar feines addicionals com desmuntar portes o mobiliari que impedeixi l'accés.

- L'accés tant per escales com per ascensor ha de permetre la pujada de l'electrodomèstic al vostre domicili.

- El cable elèctric existent sigui suficient i aquest compleixi la normativa vigent.

- Les preses daigua estiguin preparades per a la nova instal·lació.

En cas de no poder realitzar la instal·lació pels motius anteriorment esmentats, no es farà el reemborsament del Servei de lliurament i el producte es tornarà a magatzem assumint el client les despeses de devolució. Igualment, no es tornarà l'import del servei d'instal·lació si el client decideix fer el desistiment de la compra durant la realització del servei.

7.1 - Recollida a la botiga Electrogusta

Si voleu recollir la vostra comanda a la nostra botiga Electrogusta, haureu de marcar al vostre carret de compra el check "Recollida a la botiga".

Aquest servei es realitzarà en 1-4 dies hàbils des del primer dia hàbil després de la recepció del pagament, en cas de realitzar-se la comanda a partir del divendres a les 12:00 i fins el diumenge les 23:59, la comanda es gestionarà el dilluns següent.

A l'hora de recollir la comanda a la botiga se us informarà amb un correu electrònic en què us indicarà que ja podeu passar a recollir la vostra comanda per la botiga Electrogusta i el dependent de l'establiment procedirà al lliurament de la vostra comanda.

Abans de retirar el producte haurà de comprovar-ne l'estat correcte (trencament o cop), per la qual cosa haurà d'obrir i examinar el producte al mateix establiment. Electrogusta no es responsabilitza dels cops o trencaments que pugui tenir la comanda un cop retirat de la botiga i havent estat comprovat a la mateixa.

Les comandes hauran de ser retirades en un termini màxim de 7 dies des del moment en què rebi el correu electrònic informant que ja pot passar a recollir la seva comanda.

Fora d'aquest termini Electrogusta no es fa responsable dels danys ocorreguts a l'enviament.

En cas que no pugui anar a recollir la comanda i vagi una altra persona en nom seu, aquesta haurà d'informar perquè el dependent pugui verificar-ho i procedir al lliurament.

7.2 - Terminis de lliurament

El termini de lliurament habitual dels productes en estoc és de 2-3 dies hàbils, i dependrà de la forma de pagament utilitzada i la disponibilitat dels articles, així com de la localitat on s'hagi de lliurar al client.

Per als productes que no estiguin en estoc, el termini de lliurament variarà en funció de la marca del producte, sent els terminis habituals entre 4-6 dies hàbils per a la majoria de fabricants. Electrogusta, S.L. no s'obliga a subministrar en aquests terminis, actuant sempre amb la màxima celeritat possible per tal d'escurçar els terminis de lliurament.

8 - Formes de pagament

8.1 - Pagament per Transferència Bancària

Pagament per transferència o ingrés en compte: Les transferències bancàries solen trigar 1-2 dies a mostrar-se al nostre compte. Un cop Electrogusta, S.L. tingui constància que l'ingrés ha estat efectivament realitzat es realitzarà l'enviament, sempre que tots els articles inclosos a la comanda es trobin en estoc.

8.2 - Pagament amb Paypal

El pagament amb Paypal és immediat i l'enviament es realitza al dia següent laborable, sempre que tots els articles inclosos a la comanda es trobin en estoc.

8.3 - Finançament

A Electrogusta tenim disponible el finançament a través de PepperMoney. Amb aquest mètode de pagament podràs pagar còmodament les teves compres des de 150€ a 600€, només amb la teva targeta de crèdit/dèbit i el teu DNI, sense cap cost addicional (ni despeses ni interessos), per a imports superiors consultar.

9 - Devolucions i dret de desistiment

És molt important que en el moment de la recepció de la comanda, el Client examini cadascun dels paquets per si haguessin patit durant el transport algun dany extern que sigui clarament visible. En aquest cas haurà de rebutjar el producte anotant la causa a l'albarà del transportista i comunicar-ho a Electrogusta quan això passi, no podrem fer-nos responsables de danys visibles no apuntats a l'albarà de lliurament.

Si un cop rebuda la comanda al seu domicili, apareguessin danys ocults derivats del transport que no haguessin estat detectats a l'hora de rebre l'enviament, tindrà un termini màxim de 24 hores per comunicar-ho a Electrogusta. Passades aquestes 24 hores Electrogusta no admetrà cap reclamació per danys, per la qual cosa el producte no podrà ser substituït.

En cas de recollida a la botiga, abans de retirar el producte haurà de comprovar-ne l'estat correcte (trencament o cop), per la qual cosa haurà d'obrir i examinar el producte al mateix establiment. Electrogusta no es responsabilitza dels cops o trencaments que pugui tenir la comanda un cop retirat de la botiga.

Les comandes amb recollida a la botiga han de ser retirades en un termini màxim de 7 dies des del moment en què rebi el correu electrònic informant que ja pot passar a recollir la seva comanda.

Fora d'aquest termini Electrogusta no es fa responsable dels danys ocorreguts a l'enviament.

La comanda haurà d'estar preparada per a la seva devolució en el seu embalatge original en un termini màxim de 24 hores des del moment de la notificació del dany al lloc de lliurament seleccionat pel client en el moment de fer la comanda.

9.1 - Dret de desistiment

El client tindrà dret a desistir del Contracte, sense necessitat de justificar la seva decisió, en el termini màxim de 14 dies naturals des del moment en què rebi la comanda. Per exercir el vostre dret de desistiment, haureu de contactar amb ELECTROGUSTA, S.L. per indicar-nos la decisió de desistir del contracte. Podeu fer-ho contactant amb el departament d'atenció al client a través del correu electrònic electrogusta@gmail.com

A totes les devolucions, i un cop rebut el producte a les nostres instal·lacions, s'examina l'article amb deteniment pel nostre equip tècnic. Si es comprova que el producte es troba en les mateixes condicions en què va ser lliurat al Client, Electrogusta restituirà al client el preu íntegre abonat en comprar el producte, tret dels costos de devolució.

Si es detecten desgasts o deteriorament a causa d'una manipulació inadequada, l'absència d'algun tipus d'accessori, peça o element o si per qualsevol altra causa el client no pogués tornar a Electrogusta el producte o la devolució fos parcial, ens posarem en contacte amb el Client per acordar la indemnització que correspongui a Electrogusta pels danys i perjudicis corresponents.

Per retornar el producte cal conservar l'embalatge original. En cas que la devolució es realitzi amb desperfectes, l'import que s'abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui per al recondicionament del producte per a la venda, podent arribar a ser un import de 50€. Per realitzar la devolució correctament el Client assegureu-vos que el producte es trobe degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

Com a excepció al que s'ha exposat anteriorment, hi ha articles que no poden ser retornats, per la qual cosa no hi ha el dret de desistiment anterior en relació amb els productes següents:

• Programari, jocs per a consoles, DVD, Blu-ray, desprecintats o oberts.

• Telèfons, tauletes, smartwatches i smartbands desprecintats i/o configurats.

• Patinets i bicicletes elèctriques usades/us.

• Cafeteres amb més ús del degut per a la prova del producte (incorporen comptadors per a la seva comprovació).

• Per motius d'higiene no es podran tornar Auriculars i productes relacionats amb la preparació d'aliments, la cura personal, salut i higiene, com ara depiladores, afaitadores, tallapells...

• Tot producte que hagi estat instal·lat de manera fixa, com ara campanes, plaques de cocció i forns.

• A més, per motius d'higiene, salut i riscos de contagi, els productes com ara rentadores, assecadores, renta-assecadores, frigorífics, rentavaixelles i forns no podran ser tornats si han estat usats.

• També, en el cas particular de les rentadores, assecadores i rentadores-assecadores, no s'acceptaran devolucions sense els ancoratges corresponents atès el greu dany que pateix el producte, per aquest motiu no es podrà realitzar cap tipus de devolució i compensació.

Tota obligació de restitució de prestacions (el producte per part del client i el preu per part d'Electrogusta) s'haurà de realitzar en un termini màxim de 14 dies naturals, a comptar, respecte del client, des del moment en comunicar a Electrogusta l'exercici del seu dret de desistiment i respecte a Electrogusta des del moment en què havent estat notificada del desistiment en forma i termini rebi el producte tornat a les seves instal·lacions.

9.2 - Costos de devolució

Per a devolucions la recollida de les quals s'efectuï al domicili, el cost directe de la devolució serà assumit pel client segons es recull a la LGCU.

Per efectuar una devolució cal que es faci amb els embalatges originals, per la qual cosa el client els ha de conservar durant un mínim de 14 dies naturals. En cap cas no es podran fer devolucions de productes sense aquests embalatges a causa dels danys que pugui patir el producte de tornada al magatzem.

Els costos de devolució s'originen al mateix moment en què la comanda surt del magatzem d'origen.

COST DE DEVOLUCIÓ PER A GRAN ELECTRODOMÈSTIC I PRODUCTE VOLUMINÓS

Aquest tipus d'electrodomèstics són: rentadores, assecadores, rentavaixelles, plaques, forns, frigorífics (excepte frigorífics americans), congeladors, cuines i campanes decoratives, l'import serà de 49,90 €.

Si la comanda porta inclòs servei d'instal·lació contractat, no es retornarà l'import del servei esmentat, ja que el desistiment abasta únicament el bé i no del servei d'instal·lació ja realitzat. En cas d'haver realitzat un desistiment i en la mateixa comanda s'hagi retirat un electrodomèstic usat, aquest servei es descomptarà de l'import total a tornar. L'import del servei de retirada en aquest cas serà de 19,90€.

COST DE DEVOLUCIÓ DE FRIGORÍFICS AMERICANS, l'import serà de 99,90 €.

Aquests costos seran imputats tant en cas de desistiment com de no poder realitzar la instal·lació per motius daccessibilitat i se sol·liciti la devolució, en aquest cas no es realitzarà la devolució del servei dinstal· lació i addicionalment se sumaran els anteriorment informats.

COST DE DEVOLUCIÓ DE TELEVISORS, l'import serà de 39,90€.

COST DE DEVOLUCIÓ DE PETIT ELECTRODOMÈSTIC

Dins de petit electrodomèstic s'inclouen tots els electrodomèstics de poc volum que s'envien per paqueteria convencional: Cura personal, cuina, aparells de ventilació o calor de mida petita, telefonia, smartwatch..., l'import serà de 9,90 €.

10 - Garantia

De conformitat amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, es procedirà a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte segons correspongui sent en tot cas gratuïtes per a l'usuari, qui no haurà de suportar les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels productes amb el contracte (especialment les despeses d'enviament), ni els costos relacionats amb la mà dobra i els materials emprats en la reparació si escau.

En aquest sentit, Electrogusta respondrà de les faltes de conformitat dels productes venuts que es manifestin en el termini de dos anys des del lliurament. Per la seva banda, l'usuari haurà d'informar a Electrogusta de la manca de conformitat del producte adquirit en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

Així mateix, tots els productes que ven Electrogusta inclouen la garantia oficial del fabricant, que a més dels defectes de fabricació cobreix també les possibles avaries produïdes durant aquest període de garantia.

La majoria de fabricants disposen d'eficaços serveis de reparació a prop del seu domicili oa través del suport en línia i fins i tot in situ al seu domicili. Moltes incidències se solucionen seguint les pautes indicades en aquests suports sense necessitat de tornar el producte.

Us recomanem encaridament que consulteu la documentació del vostre producte o el suport en línia del fabricant en què se us indicaran les dades contractuals de la vostra garantia, resolució de problemes, passos a seguir, terminis, cobertures, etc.

Electrogusta es limitarà a aplicar les condicions fixades a les garanties de cada fabricant.

11 - Compra d'equips amb gasos fluorats (Aire Condicionat)

Per aquestes condicions de compra, Electrogusta declara que ha informat el comprador que en la compra d'un equip no hermèticament segellat i càrrec amb gasos fluorats té l'obligació que la instal·lació aquest equip es dugui a terme per part d'una empresa habilitada amb personal certificat per a la seva instal·lació conforme al Reial Decret 2115/2017, de 17 de Febrer, i el Reglament de la (UE) 517/2014, sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle així com la seva obligació de remetre'm en un termini d'un any la declaració acreditativa del compliment daquest requisit legal.

12 - Drets d'electrogusta

- Les ofertes podran ser modificades sense avís previ.

- Podrà rebutjar comandes per manca d'estoc o per impagament del client.

- Reservar la propietat del producte fins al pagament íntegre per part del Client.

- Efectuar canvis a la web sense previ avís o suspendre-la.

- Els errors humans o informàtics podran ser corregits en el moment de la seva detecció tant per part d'Electrogusta com per part d'un tercer degudament qualificat i autoritzat a aquest efecte per Electrogusta.

13 - Consultes, suggeriments, queixes i reclamacions

Qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació relativa a la venda en línia dels productes, es pot fer a través del nostre Servei d'Atenció al Client, mitjançant:

Correu electrònic a l'adreça electrogusta@gmail.com, o Telèfon al número: 637 018 443. L'horari d'atenció telefònica és dilluns a divendres laborables de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores, i divendres laborables de 10.00 a 14.00 hores. Durant els mesos de juliol i agost l'horari d'Atenció al Client de dilluns a divendres serà de 10.00 a 14.00 hores.

14 - Resolució de Conflictes

Si no es pogués assolir una solució amigable davant d'una controvèrsia entre el client i Electrogusta, el client pot sol·licitar una resolució extrajudicial a través de la Institució de Mediació "Mediation Quality" https://mediationquality.com/ que està acreditada davant la Comissió Europea per a la resolució de conflictes en matèria de consum, per això és una entitat independent, objectiva, imparcial i transparent, que ofereix processos de mediació en consum efectius, ràpids i justos.

Per accedir a la plataforma europea de resolució alternativa de litigis podeu acudir al següent enllaç https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 , escollint com a entitat acreditada a "Mediation Quality" . L'obligació del mediador és ser imparcial, tractant les dues parts per igual, sense prendre partit per cap i ha de ser neutral de manera que empresa i consumidor intentin arribar a un acord per si mateixos.

També podeu sol·licitar una resolució a través del lloc web de la Comissió Europea https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CA

15 - Legislació Aplicable

Aquestes Condicions Generals i la relació entre el Client i Electrogusta es regularan per la legislació espanyola.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del client.

16 - CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que estableix la normativa nacional i europea vigent de Protecció de Dades Personals i de Serveis de Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ELECTROGUSTA,S.L. és el responsable del tractament de les dades personals que vostè explícitament ens proporcioni a través dels nostres formularis web o altres vies de contacte amb nosaltres.

La finalitat del tractament de dades és la gestió comercial per part d'ELECTROGUSTA des de la recepció d'una sol·licitud de compra d'un producte a través de la pàgina web del domini titularitat d'ELECTROGUSTA fins al lliurament; la confecció de pressupost, proposta econòmica o oferta; la facturació; comptabilització; registre d'IVA i comerç electrònic; gestió dels nostres mitjans socials; gestió d'accés al compte d'usuaris registrats; comunicacions per mitjans electrònics per donar resposta a sol·licituds d'informació a través del xat de la web i enviament de la nostra newsletter a usuaris subscrits i de publicitat i informació promocional als usuaris registrats.

ELECTROGUSTA es compromet a complir les obligacions tècniques i organitzatives establertes a la legislació vigent per salvaguardar la seva privadesa, així com la confidencialitat de les dades personals tractades.

Per a la finalitat anteriorment indicada ELECTROGUSTA pot cedir aquestes dades a altres empreses vinculades a ELECTROGUSTA oa tercers proveïdors de serveis per a la gestió de comunicacions electròniques i altres serveis de seguretat de les mateixes, fins i tot en els casos en què aquests es trobin fora de la Unió Europea, sempre que legalment garanteixin el nivell adequat de protecció exigit per la normativa europea.

En virtut del seu consentiment, les seves dades personals es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva oposició o supressió o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

En qualsevol moment podeu retirar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les vostres dades i limitació o oposició al vostre tractament dirigint-vos a ELECTROGUSTA enviant un correu electrònic a electrogusta@gmail.com o mitjançant comunicació escrita al domicili a C/ Villarroel,210 – 08036 - Barcelona(Espanya), indicant en qualsevol d'ambdós casos la Ref. Dades personals i el dret que exercita així com adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu substitutori. Per a més informació consulteu la nostra política de privadesa.

17 - Productes

Tots els productes que es venen a la web Electrogusta.es compleixen amb la normativa vigent per la qual hi ha l'obligació de portar el marcatge CE.

18 - Generalitats

En cas que qualsevol de les estipulacions de les presents Condicions Generals o de qualssevol altres contractes que vinculin entre si les parts fos o resultés ineficaç, inexigible o no existís, això no afectarà la resta d'estipulacions. L'estipulació ineficaç, inexigible o inexistent s'entendrà substituïda per aquella altra que les parts haurien convingut raonablement si haguessin estat conscients de la ineficàcia, inexigibilitat o omissió de la primera.

Electrogusta es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

Per a més informació, no dubteu a contactar-nos a través de qualsevol dels nostres canals.

Contactar amb nosaltres

Volem ser la teva botiga en línia de confiança.